MENU

Nike

Odmiana diploidalna, średniowczesna. Odmiana 3-kośna, bardzo dobrze odrastająca po pokosach. Wyróżnia się wysokim plonem zielonej i suchej masy. Nike jest koniczyną dobrze znoszącą niskie temperatury, odporną na choroby grzybowe zwłaszcza na mączniaka prawdziwego oraz odporną na wirusy. Zalecana do uprawy na terenie całej Polski za wyjątkiem gleb wybitnie suchych i lekkich.

Milena

Odmiana diploidalna, średniowczesna. Rośliny o dobrej zimotrwałości i małej skłonności do wylegania. Odmiana wykazuje dobrą odporność na porażenie rakiem koniczyny i mączniakiem prawdziwym. Przeznaczona do użytkowania kośnego w uprawie polowej, w siewie czystym i mieszankach z trawami. W siewie czystym daje wysoki plon świeżej i suchej masy o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Wysoka zawartość białka ogólnego w suchej masie.